תקנון.

תקנון הרקונ׳ס

 אני, הח”מ, מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:

נהלי הרשמה וביטול:

 1. התשלום בגין המנוי מתבצע בהוראת קבע חודשית לפי המחירון הבא:

אימון אחד בשבוע – 240 ₪ לחודש (חוגי ילדים ואימוני בוגרים).

שני אימונים בשבוע – 340 ₪ לחודש (חוגי ילדים ואימוני בוגרים).

שלושה עד חמישה אימונים בשבוע – 420 ₪ לחודש (אימוני בוגרים בלבד).

במעמד הרישום יגבו דמי רישום בסך 100 ש”ח, עבור ההקמה, ביגוד וציוד נלווה.

 1. ביטוח מנוי: על מנת לבטל את המנוי יש לשלוח מייל ל – racconsgtc@gmail.com עד ה-15 בכל חודש עבור ביטול של החודש הבא ולציין את שם המתאמן וסיבת הביטול. הביטול יחל מהחודש העוקב ולא מיום הביטול.
 2. לא ניתן להקפיא מנוי. אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה. במידה והמתאמן נפצע פציעה שאינה מאפשרת השתתפות בשיעורים בהנחיית רופא, ישלח למייל racconsgtc@gmail.com אישור רפואי מתאים המעיד על הנחיית הרופא. במקרה זה המנוי יוקפא עד שהמתאמן יחזור לפעילות. ניתן יהיה להשתמש בזיכוי עבור זמן ההקפאה לרכישת מנוי עתידי.
 3. האימונים מתקיימים לאורך כל השנה למעט שבתות, ערבי חג וחגים כמפורט בלוח החופשות השנתי. חוגי הילדים ימשכו בחודשים ספטמבר-יולי, עם הפסקה בחודש אוגוסט.
 4. אימוני בוגרים – יש לבצע הרשמה לאימונים דרך האפליקציה ולבטל מראש אם לא מגיעים. רישום ללא הגעה יספר כהגעה, אלא אם בוטל באפליקציה לפחות 12 שעות מראש.
 5. במקרים בהם המדריך לא יגיע מכל סיבה שהיא, השיעורים יועברו על ידי מדריך מחליף או ידחו למועד אחר.
 6. במהלך השנה יתקיימו אירועים אשר יהיו כרוכים בתשלום נוסף שאינו כלול במחיר החוג (למשל טקס קבלת דרגה, תחרויות חודשיות, אירועים חברתיים ועוד). תשלום עבור אירועים אלה ועבור מוצרים אחרים יתבצע באמצעות האפליקציה/ביט.
 7. הנהלת המתחם רשאית להרחיק מפעילות לקוח שיפר את כללי ההתנהגות ויתנהג שלא כמקובל.
 8. הנהלת המתחם רשאית להחליף מדריך מכל סיבה שהיא במהלך שנת הפעילות לפי שיקול דעתה.
 9. ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח המתחם.
 10. המתחם מצולם באופן שוטף לצרכי תיעוד ואבטחה.
 11. הנני מאשר להנהלת המתחם להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה אני או בני/בתי לצורכי פרסום במדיה השונה.

הצהרת בריאות:

 1. בכוונתי לבצע פעילויות אתגריות וספורטיביות במתחם הנינג’ה – רקונ’ס – המצוי ברחוב הנגב 9 בגני תקווה לרבות פעילויות מסוג טיפוס, נדנוד, היתלות, קפיצה, ריצה, זחילה וגלגולים או אירועים תחרותיים או ספורטיביים אחרים.
 2. הנני מצהיר/ה כי מצב בריאותי וכושרי הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, באופן המאפשר לי לקיים את הפעילות והנני מתחייב/ת שלא לבצע את הפעילות אם יש לי בעיה רפואית כלשהי או אם תתעורר במהלך שהותי במתחם. כמו כן הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בפעילות כלשהי במתחם אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעה.
 3. ברור לי לחלוטין כי הפעילות, ובעיקר פעילות ספורטיבית, כרוכה במאמצים ובסיכונים ניכרים, והעלולה אף לגרום לכך שיגרם לי נזק, רכושי ו/או גופני. אני מודע/ת לסיכונים הקיימים בעצם ביצוע הפעילות, לי ולמשתתפים אחרים ואני מתחייב/ת לנקוט בכל אמצעי הזהירות בכדי למנוע נזק לי או לאדם אחר.
 4. בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על עצמי מרצון סיכונים אלה ובוחר/ת לבצע את הפעילות.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מתחייב/ת לכבד ולנהוג לפי כל כללי ההתנהגות והבטיחות החלים במתחם.
 6. ידוע לי כי חתימתי על כתב זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי למתחם ולהסכמת המתחם כי אבצע הפעילות במתחם, כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי דלעיל לא היה המתחם מאפשר לי לעשות שימוש במתחם, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.
כל מי שגילו/ה החוקי קטן מ-18 שנה בעת החתימה לעיל חייב/ת חתימת אחד מההורים:
שליחת הטופס מהווה אישור, הסכמה וחתימה על הכתוב בעמוד המוצג / המצורף בקישור.